Resources

 

Home > Resources > Excellent Staff

2015

--Chen Heng won the Golden Rudder Award;
--Yang Lirong, and Le Jianfeng won the Golden Anchor Award;
--Liu Leijun won the Work Innovation Award;
--Liu Siyuan won the Highest Profit Award;
--Mao Luhai won the Excellent Management Award;
--Huang Chunqi, Xu Da, Sun Yue, and Wang Ling won the Excellent Employee Award respectively;
--Wang Yongjun, and Zhao Xuhua won the Praise Award.


2014

--Chen Heng won the Golden Sail Award;
--Huang Chunqi won the Golden Anchor Award;
--Yang Lirong won the Work Innovation Award;
--Jin Xiulan won the Highest Profit Award;
--Liu Siyuan, Xu Da, Zhang Zhu, Xu Lili, and Wu Xiaoting won the Excellent Employee Award respectively;
--Wang Yongjun won the Praise Award.


2013

--Chen Heng won the Golden Sail Award;
--Wang Chengtu (Jiulong Shipping), and Jin Qiao won the Golden Rudder Award respectively;
--Yang Lirong, Xu Da, and Mao Luhai (Jiulong Shipping) won the Golden Anchor Award respectively;
--Zhang Xuehua won the Highest Profit Award;
--Chen Heng won the Outstanding Contribution Award;
--Jin Xiulan, Zhang Wenjuan, and Wang Yongjun won the Excellent Employee Award respectively;
--Yu Jianwei (Jiulong Shipping), Liu Jiaqi, and Ma Yingbo won the Praise Award respectively.


2012

--Wang Chengtu (Jiulong Shipping), Chen Heng, and Huang Maobin won the Golden Rudder Award respectively;
--Yang Lirong and Huang Chunqi won the Golden Anchor Award respectively;
--Yu Jianwei (Jiulong Shipping), Zhang Wenjuan, Lin Wei, Wang Yongjun, and Mao Luhai (Jiulong Shipping) won the Excellent Employee Award respectively;
--Cheng Yu, Li Yang, Gu Hanqing, Lin Xuliang, and Lu Wenting won the Praise Award respectively.


2011

--Huang Maobin won the Golden Rudder Award;
--Yu Bo won the Golden Anchor Award;
--Chen Heng won the Outstanding Contribution Award;
--Jiulong Shipping and staff of Jiulong 7 and Jiulong 8 won the Excellent Group Award respectively;
--Lin Xuliang, Lu Wenting, and Cheng Yu won the Excellent Employee Award respectively;
--Huang Chunqi, Jin Xiulan, and Wang Yongjun won the Praise Award respectively.


2010

--Wang Chengtu (Jiulong Shipping), Li Li, Jin Xiulan, and Jin Qiao won the Golden Anchor Award respectively;
--Huang Qichun won the Highest Profit Award;
--Cheng Yue, Yang Lirong, Zhang Yu, Zhang Wenjuan, Huang Maobin, Yang Zhuliang, Yan Su won the Excellent Employee Award respectively;
--Yu Bo, Liang Feng, Pei Ying, Chen Lei, Fu Weijiang, and Le Jianfeng won the Praise Award respectively.


2009

--Chen Heng won the Golden Sail Award;
--Zhu Shixiong, Yang Lirong won the Golden Rudder Award respectively;
--Wang Chengtu, Jin Xiulan, Zhang Chunwei won the Golden Anchor Award respectively;
--Huang Chunqi won the Highest Profit Award;
--Liu Huiyu, Zhang Wenjuan, Li Li, and Zhang Shaoqiang won the Excellent Employee Award respectively.


2008

--Gan Fengdong won the Golden Sail Award;
--Lu Jumin and Chen Heng won the Golden Rudder Award respectively;
--Liu Siyuan won the Highest Profit Award;
--Yang Kai and Liu Siyuan won the Outstanding Contribution Award;
--Xu Jiangli, Xu Lili, Li Luna, Yang Lirong, Zhang Chunwei, Wang Tianzhu, and Zhang Shaoqiang won the Excellent Employee Award respectively.